За Партията

ЗС „Ал. Стамболийски”

Земеделски съюз”Александър Стамболийски ” е основан през 1899 г. под името Български земеделски народен съюз, който на 20.05.1920г. съставя самостоятелно земеделско правителство, с министър-председател Александър Стамболийски. Основната програмна цел на политическа партия Земеделски съюз ”Александър Стамболийски” е осъществяване на социално-икономически подем на българската държава и общество, съществено значение за което има изграждането на развито и ефективно земеделие. Ценностите, от които се ръководи политическа партия ЗС”Александър Стамболийски” са следните:

Във вътрешно политически план:

  • Национално съгласие и помирение, политически диалог за извършване на реформите.
  • Гарантиране чрез законите свобода на словото.
  • Ефективно вграждане на България в европейски структури. Мирни и стабилни Балкани на партньорството, на развитото добросъседско и регионално сътрудничество.

 

В икономически план:

  • Преодоляване на изостаналостта на България по отношение на др.европейски държави във всички области на икономиката.
  • Държавна намеса в областта на икономиката, там където това се налага, в области засягащи националната сигурност на държавата
  • Изграждане или по-скоро възраждане на българското земеделие.

 

В социален план:

 • Социална справедливост
 • Модерно здравеопазване
 • Качествено образование, съобразено с нуждите на икономиката и възможности за реализация на завършилите средно и висше образование.

Принципи за изграждане и функциониране: Силата и влиянието на политическа партия ЗС”Александър Стамболийски” в голяма степен зависят от активното и съзидателно съучастие на всички съюзни членове и на земеделските дружби. Цялостния политически живот на партията, усилията на ръководните органи и на актива, са насочени към утвърждаването като водеща политическа сила и към превръщането на многобройните членове, симпатизанти и избиратели в истински политически, интелектуални и морални участници в съвременните реформи на българското общество. С тази програма политическа партия ЗС ”Александър Стамболийски” дава отговор на въпроса за своята идейна и социална идентификация, за своите непосредствени и дългосрочни цели, за пътищата на тяхното постигане.